Druh športovej organizacie:
Národný športový zväz

Druh športu:
Taekwondo WT

Príslušnost k športovým organizáciam:
WT: World taekwondo
ETU: European taekwondo union

Slovenská asociácia Taekwondo WT

Adresa:
Stará Spišská cesta
2166/38, 04001
Košice
Slovensko

Telefón:
+421 – 902 / 901 640

E-mail:
satkd.wtf@gmail.com

Štatutárny orgán:
Ing. Pavel Ižarik – Prezident

E-mail Statutárneho orgánu:
pavel.izarik@gmail.com

Kontrolór:
PharmDr. Peter Matejka

Email kontrolora:
matejka.peter@gmail.com

IČO:
30814910

DIČ:
2020912190

Účet:
FIO:
IBAN: SK50 8330 0000 0026 0142 0077
Dotácie z MŠVVaŠ – TOP Tím
IBAN: SK03 8330 0000 0027 0142 0066
Bežný účet
IBAN: SK97 8330 0000 0024 0142 0072
Sponzoring
IBAN: SK19 8330 0000 0021 0142 0070
Dotácie z MŠVVaŠ – Príspevok NŠZ
IBAN: SK22 8330 0000 0024 0142 0064
2% z dane

Pošlite nám správu

Odoslať správuclear