Účelom etikety je napojenie na históriu a tradíciu.

„Ye“- etiketa – je základnou dušou tréningu Taekwondo. Cvičenie Taekwondo sa musí začať aj končiť etiketou.
Etiketa je súhrnom predpisov týkajúcich sa vonkajšej, formálnej stránky správania. Etiketa sa vytvárala za účelom vyjadrenia niečoho a môžme ju chápať ako súhrn určitých zákonitostí správania sa. V ideálnom prípade vyjadruje pretransformovaný vnútorný obsah človeka, nie nemyslíme jeho orgány alebo niečo podobné ale jeho duchovno. Chybou niektorých ľudí je to, že používajú určitú etiketu ako formu pre zapadnutie do určitej skupiny ľudí, hoci vnútorne tam nepatria. Teda ich etika je v rozpore s ich správaním sa.

My tu nebudeme rozoberať všeobecné pravidlá správania sa, čo sa smie, čo nie, kto má koho pozdraviť alebo podobne. Pre správanie sa v určitých príležitostiach môžme nahliadnuť do rôznych kníh (napr. Slušnosť naša každodenná, 1977).
Nás bude zaujímať skôr účel etikety v taekwondo alebo v bojových umeniach všeobecne.

Spojenie s históriou znamená jednotu, poznanie, identitu. Rešpektovanie pravidiel správania, kodifikovaných dávno, spája všetkých, ktorí taekwondo cvičili a ktorí tieto pravidlá vytvárali a ctili. Dodržiavaním určitých morálnych kódexov alebo princípov prenášame tradičné hodnoty bojových umení do súčasnosti a zachovávame ich odkaz.

Etiketa je dôležitý faktor v organizácii práce trénera. Pravidlá, ktoré sú stanovené pre dojang, vzájomné vzťahy a činnost v ňom, pomáhajú efektívne organizovať tréning. Etiketa tým, že stanovuje, kedy a kto má rozprávať, čo sa smie robiť a čo nie, kto má autoritu a akú – umožňuje trénerovi omnoho ľahšiu komunikáciu s cvičencami, utvára podmienky na účinnejšie ovládanie väčšieho počtu ľudí.

Najskôr ale treba cvičencom objasniť, že pravidlá etikety v taekwondo nie sú určené na ponižovanie tých ktorí ich majú dodržiavať, ale sú potrebné aj pre nich samých pretože aj oni sa raz možno stanú trénermi, inštruktormi. Bohužiaľ, niekedy sa pravidlá etikety a určitej hierarchie zneužívajú na vytvorenie atmosféry strachu a podriadenosti a dominancie inštruktorov, ale tu treba zdôrazniť, že ide o zlyhanie ľudského faktora, nie pravidiel etikety.

Jedným z najdôležitejších pravidiel je pozdrav. „Ye“ je skratka kyengye. Pozdraviť treba už vo dverách, pri príchode do, i odchode z dojang, pri príchode k trénerovi alebo inštruktorovi alebo k nositeľovi najvyššieho stupňa technickej vyspelosti (Kup, Dan), ktorý je v danom okamihu prítomný, ako aj pri odchode od nich, pri začatí a ukončení cvičenia s partnerom.

„Kyengye znamená poklonenie sa, signalizuje úprimný rešpekt voči druhej osobe. Kyengye v taekwondo cvičení je úklon hornej polovice tela dopredu v 15 stupňovom uhle. Úklon symbolizuje rešpekt a vnútornú pokoru. Samozrejme je dôležité na pozdrav aj odzdraviť.

Nástup cvičencov na tréning a aj jeho ukončenie má určité pravidlá. Je to ceremoniál, pri ktorom sa žiaci pozdravia s inštruktorom, trénerom spoločne i medzi sebou navzájom. Niekedy sa s tým spája i určité meditačné a koncentračné cvičenie.

Poznáme dva druhy nástupu. Pri jednom, stoja cvičenci v rade tesne vedľa seba, dotýkajúc sa lakťami rúk v pripažení. Na pravej strane je najvyšší technický stupeň, ktorý je momentálne prítomný. A ostatní sú zaradení podľa technických stupňov. Pri druhom spôsobe sú cvičenci usporiadaní do vačšieho počtu radov. Rad najbližší k inštruktorovi, tvoria najvyššie technické stupne a tak ďalej, pričom pravidlo najvyššieho technického stupňa na pravej strane je zachované. Inštruktor alebo majster stojí oproti nim.
Iba ked’ zdraví symbolicky (divákom, zástave, symbolu) obracia sa i on smerom k určenému miestu. Najvyšší stupeň velí v poradí „Charyeot“ (Pozor), „Kyengye“ (Pozdrav).

Primerané a čisté vystupovanie a kontrola mentálneho postoja sú najkritickejšie v etikete Taekwondo. Úklon je „Ye“ a „Ye“ sa kultivuje prostredníctvom vnútorného úsilia. Cieľom tréningu TKD je dosiahnutie najideálnejších ľudských hodnôt prostredníctvom prísneho fyzického a mentálneho cvičenia. Kam ide vôľa, tam nasleduje aj telo. Postoj mysle nakoniec určuje cestu nášho tela. S pevnou rozhodnosťou mysle bude telo silné ale dosť ohybné pri konfrontácii s výzvami denného života.

Stále drž v pamäti, že cvičíš niečo špeciálne, to, čo tu je už niekoľko storočí.

 • Keď vchádzaš do dojang pozdrav sa pri vstupe. Ak nie si na nástupe na tréning, vyhľadaj trénera a pozdrav sa aj jemu.
 • Neopúšťaj dojang bez povolenia trénera.
 • Vždy maj čistý, upravený odev na cvičenie (dobok), samozrejme bez šperkov, hodiniek, retiazok a pod.
 • Osobná hygiena je dôležitá. Vždy maj ostrihané nechty na rukách aj nohách. Chrániš seba aj druhých.
 • Všetky čierne pásy oslovuj úctivo, bez rozdielu veku. Je to kvôli ukázaniu úcty k ich trénerskému statusu, kým si v dojang.
 • Ak chceš hovoriť s trénerom, najprv ho pozdrav a potom hovor zdvorilo.
 • Nie je dovolené sa rozprávať počas tréningu.
 • Ak potrebuješ pomoc v nejakej technike, informuj trénera. Nesnaž sa mudrovať.
 • Všetci cvičenci majú byť zdvorilí a majú poslúchať trénera. Vyššie technické stupne majú ísť príkladom nižším stupňom.
 • Neukazuj alebo neuč taekwondo mimo klubu bez povolenia trénera. Nikdy neponižuj a neznižuj reputáciu svojho alebo iného klubu.
 • Pre účasť na súťaži alebo aktivity, ktorá sa týka bojových umení (exhibícia, seminár, …) musíš mať povolenie trénera.
 • Každý cvičenec je členom, našej rodiny preto by malo byť samozrejmé informovať trénera o dôvode neúčasti pri dlhšej časovej perióde.
 • Všetci cvičenci sú povinný udržiavať dojang v čistote.
 • Nie je dovolený sparring alebo kontaktný zápas bez dohľadu trénera.
 • Netrénuj techniky, ktoré Ti neboli ukázané a vysvetlené trénerom.
 • Necvič tak tvrdo, aby si zranil seba alebo iných.
 • Za pridelenú výstroj si zodpovedný.
 • Ak cítiš prehnanú únavu alebo ostrú bolesť môžeš vypustiť alebo úplne zastaviť cvičenie bez povolenia trénera. Buď si vedomý, že tréning so zranením môže viesť k ďalším alebo vážnejším zraneniam. Bolesťou Ti telo niečo signalizuje.
 • Vždy rešpektuj skúsenejších cvičencov a pomáhaj a povzbudzuj mladších cvičencov
 • Vždy pozdrav svojich spolucvičencov a trénerov, keď ich stretneš hocikde
 • Tieto pravidlá etikety sú na prospech všetkých cvičencov taekwondo.
 • Nedodržiavanie môže viesť k znehodnoteniu technických stupňov, prerušeniu alebo úplnému zastaveniu cvičenia v klube a odchodu cvičenca.
 • Aj keď sa nemôžeš zúčastniť tréningu aktívne cvičením, môžeš sa učiť pozorovaním tréningu a svojich spolucvičencov, čo robia dobre a čo nie. Prípadne čo je prečo a ako.
 • Je pre tvoje dobro navštevovať tréningovú skupinu pravidelne.!